فخر آریا آموزشگاه جواهر سازی
22257713-22264933 javaheri@fakhraria.com