22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

فردای بهتر

فردای بهتر : این کتاب که برای اتمامش بیش از پنج سال بگفته مولفش بطول انجامیده است، از جمله کتابهای مستندی است که قربانیان آن خانواده هایی هستند که به خیال زندگی بهتر به کشورهای اروپایی و یا امریکایی با خانواده شان مهاجرت کرده اند . بعد از انقلاب اسلامی عده ای از هموطنان ما که بر این باور بودند چنانچه با خانواده شان ایران را ترک و در کشورهای دیگر ماوا گزیند خوشبخت تر و آرامتر تر خواهند شد . تدوین کنده این کتاب که خود یکی از قربانیان این عقیده است که باتفاق خانواده اش و بامید فرادی بهتر چون سایر ایرانیان بکشور های اروپایی سفر کرده اند ، با قلمی شیوا که خواندگان را پیوسطه به همراه خودش بدل این سفر و ماجرا هایش می کشاند ، شما را آگاه میسازد .

 

به علت مشکلات در خرید اینترنتی

لطفا جهت تهیه با آموزشگاه تماس بگیرید 

فردای بهتر