22912130-32/22264933 javaheri@fakhraria.com

فردای بهتر

فردای بهتر : این کتاب که برای اتمامش بیش از پنج سال بگفته مولفش بطول انجامیده است، از جمله کتابهای مستندی است که قربانیان آن خانواده هایی هستند که به خیال زندگی بهتر به کشورهای اروپایی و یا امریکایی مهاجرت کرده اند . بعد از انقلاب اسلامی عده ای از هموطنان ما که بر این باور بودند چنانچه با خانواده شان ایران را ترک و در کشورهای دیگر ماوا گزیند خوشبخت تر و ثروتمند تر خواهند شد . تدوین کنده این کتاب که خود یکی از کسانی است که باتفاق خانواده اش و بامید فرادی بهتر چون سایر ایرانیان بکشور های اروپایی مهاجرت کرده ، با قلمی شیوا خواندگان را پیوسطه به همراه خودش بدل این سفر و ماجرا هایش می کشاند .  

 

به علت مشکلات در خرید اینترنتی

لطفا جهت تهیه با آموزشگاه تماس بگیرید 

فردای بهتر