22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

انبر دم باریک

انبر دمباریک | ابزار هایپر

مانند ابنر دم پهنی است که دهانه ی انبر از عقب به جلو تیز تر و نازک تر می شود. سطح ان صاف و بدون دندانه می باشد.