22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

انبر دم مفتول پله ای

دم مفتول پله ای - فروشگاه طلاتولز ابزار کار کرده - دم مفتول - آموزشگاه طلا  سازی %

از این مفتول برای گرد کردن، حلقه ای کردن استفاده می شود