22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

پیش بند

پیش تند های طلا و جواهر سزی پیش بند های کلفتی هستند که در برابر حرارت و سوختگی مقتوم هستند.