22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

مهیار خلیلی


پس از آشنایی با آموزشگاه فخرآریا و شروع دوره ساخت نزد استاد جناب آقای جواهری علاقه زیادی به گذراندن سایر رشته های این حرف همچون مخراجکاری و فروشندگی طلا و جواهر پیدا کردم و بعد از گذراندن این دوره ها مدتها در آموزشگاه میز کار گرفتم تا به خوبی بکار جواهر سازی و تعمیرات آن مسلط شدم . در حال حاضر می توانم بطور مستقل مغازه ای افتتاح و به این حرفه بپردازم، در صورتیکه قبل از آموزش هیچ اطلاعی از این فنون نداشتم ولی با راهنمایی های استاد عزیزم در این آموزشگاه این فنون را آموختم و جال برای خود کار میکنم و سفارشاتی را از مشتریان می پذیرم .
علت موفقیتم را اول از خداوند بزرگ میدانم که مرا باین سو راهنمایی کرد و در نهایت همیشه خودم را مدیون راهنمایی ها و زحمات استاد بزرگوارم می شناسم .