22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

هاجر بلندی


ممنونم از استاد بزرگم جناب آقای جواهری که ما جوانان بستر مناسبی برای آموزش این حرفه دیرینه و ارزشمند فراهم کردند و امیدوارم که با موفقیت های روزافزون باعث افتخار و سربلندی ومجموعه ایشان شوم