22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

ندا مخبریان


خدا را سپاس میگویم که مرا از طریقه سایت با آموزشگاه فخر آریا که یکی از معتبر ترین آموزشگاههای ایران در مورد آموزش طلا و جواهر سازیست آشنا کرد و من توانستم زیر نطر استاد جواهری مدرس با تجربه ، این فنون را بیآموزم . بسیار خوشحالم که توانستم کلیه تکنیک این حرفه پیچیده را ظرف مدت کوتاهی بیاموزم و یکی از کسانی باشم که دیپلم سازمان فنی و حرفه ای را از آن سازمان گرفته ام و حال مشغول فعالیت در این زمینه هستم .