22912130-32/22264933 javaheri@fakhraria.com

زهرا ریاضی


با تشکر از اساتید گرامی که مرا در این راه راهنمایی کردند و من توانستم تمام تکنیک این هنر 7 هزار ساله را ظرف مدت چهار ماهه از آنان بیاموزم .
بجاست که از استاد جواهری مدیر و مدرس این آموزشگاه بدین وسیله مراتب قدر دانی خود را ابراز دارم .
زهرا ریاضی