22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

زهرا ریاضی


با تشکر از اساتید گرامی که مرا در این راه راهنمایی کردند و من توانستم تمام تکنیک این هنر 7 هزار ساله را ظرف مدت چهار ماهه از آنان بیاموزم .
بجاست که از استاد جواهری مدیر و مدرس این آموزشگاه بدین وسیله مراتب قدر دانی خود را ابراز دارم .
زهرا ریاضی