22912130 - 32 | 22264933 | 09194101401 javaheri@fakhraria.com

عادله صباغی


استاد گرامی جناب آقای جواهری جای بسی تشکر از شما برای آموزش طلا و جواهر سازی دارم که گذشته از آنی که این هنر ظریفه را بمن آموختید ، در طول دوره چهار ماهه نیز با نصایح خود چون پدری دلسوز موجب آرامش روحیم هم شدید . من همیشه و در همه جا به نیکی از شما یاد خواهم کرد .
عادله صباغی هنر جوی چهار ماهه شما در سال 1395